inwentaryzacja

...encyklopedia każdego przedsiębiorcy

INWENTARYZACJA ŚRODKÓW TRWAŁYCH

Inwentaryzacja obejmuje spis z natury, ewidencję środków trwałych oraz rozliczenie księgowe.

Słowa inwentaryzacja, spis z natury i remanent stosuje się najczęściej zamiennie - nie są to jednak synonimy. Słowo inwentaryzacja pochodzi od łacińskiego słowa „inventarium” – służący do odnalezienia, spis – od słowa „invenire” – znaleźć, odkryć, zaś remanent z łacińskiego „remanere” oznacza pozostawać i odnosi się ilości rzeczy będących w danym miejscu i czasie.

Czym więc dokładnie jest inwentaryzacja i dlaczego jest tak potrzebna w każdej firmie?

Inwentaryzacja w szerokim znaczeniu to ogół czynności zmierzających do ustalenia rzeczywistego stanu składników majątkowych danej firmy i rozliczenia w stosunku do stanu ewidencyjnego w danym czasie. Inwentaryzacja jest jedną z dziedzin rachunkowości, często jednak jest przeprowadzana na zlecenie działu administracji lub IT, który prowadzi ewidencje i zarządzanie środkami trwałymi.

Główny celem inwentaryzacji jest stwierdzenie obecności składnika majątkowego w przedsiębiorstwie oraz korekta kosztów firmy o wartość tych składników majątkowych, które nie zostały jeszcze wykorzystane w prowadzonej działalności. Wybór metody i sposobu przeprowadzenia (metoda ręczna lub komputerowa) zależy od potrzeb i możliwości firmy. Za właściwe i terminowe przeprowadzenie inwentaryzacji odpowiada kierownik jednostki

Co inwentaryzujemy?
  • Środki trwałe: grunty, budynki, budowle, maszyny, urządzenia techniczne, środki transportowe i inne środki trwałe
  • Inwestycje rozpoczęte
  • Środki pieniężne w gotówce i papierach wartościowych
  • Surowce, materiały i półprodukty
  • Produkcja w toku
  • Zakończone roboty i usługi
  • Towary handlowe
  • Opakowania, odpady, braki, surówce wtórne
  • Pozostałe składniki majątkowe

Kompleksowa inwentaryzacja z rozliczeniem księgowym stanów jest w ostatecznym rozliczeniu tańsza, niż inwentaryzacja wykonywana we własnym zakresie, ponieważ nie odrywa własnych pracowników od wykonywania bieżących zadań.

Biorąc pod uwagę wynagrodzenie podstawowe pracownika, koszty ZUS pracodawcy, urlopy, zwolnienia, koszt stanowiska pracy oraz nierealizowanie bieżących zadań, koszt wynajęcia specjalistycznej firmy zewnętrznej jest mniejsze.SZUKASZ DORADCY Z ZAKRESU INWENTARYZACJi I RODO?

Skontaktuj się z ekspertami zarządzania majątkiem i informacją.

JUŻ TERAZ!