inwentaryzacja

...encyklopedia każdego przedsiębiorcy

INNE ZASADY EWIDENCJI

Zasada uniwersalna – minimum, co konieczne jest wg prawa, - maksimum, co wskazuje interes firmy;

Zasada terminowości – właściwe ustalenie terminów spisu, tak aby nie kolidowały z funkcjonowaniem firmy i okresami największej sprzedaży

Zasada częstotliwości – stworzenie optymalnego harmonogramu  inwentaryzacji wszystkich lokalizacji firmy

Zasada ekonomii prac remanentowych – zminimalizowanie czasu trwania i kosztów spisu z natury

Zasada zamkniętych drzwi – zmniejsza ryzyko powstania nieprawidłowości przeprowadzenia spisu

Zasada dokładności – ma decydujące znaczenie w prawidłowym inwentaryzowaniu, gdyż prawidłowe liczenie, ważenie i mierzenie konkretnych przedmiotów oraz ich identyfikacja co do nazwy, symbolu, wartości użytkowej itp powoduje że wynik końcowy jest niepodważalny

Zasada ograniczonego zaufania – w stosunku do osób odpowiedzialnie materialnych i w zależności od stażu pracy i dotychczasowych wyników remanentu może być zaostrzona lub złagodzona

Zasada kolejności czynności – porządek proceduralny przeprowadzania spisuzapewnia skrócenie czasu wykonania spisu

Zasada zespołowości – inwentaryzacje powinien przeprowadzać zespół składający się co najmniej z 2 osób w zależności od przedmiotu i wartości spisywanego majątku

Zasada uczestnictwa osoby materialnie odpowiedzialnej – jedna z najważniejszych zasad , gdyż nieobecność osoby materialnie odpowiedzialnej może stanowić przeszkodę w rozliczeniu   z powierzonego majątku

Zasada zaskoczenia – stosowana do osób, co do których kierownik firmy ma ograniczone zaufanie – spis w nieoczekiwanym momencie

Zasada kompleksowości -  stosowana przy inwentaryzacjach pełnych całej firmy, gdzie na danym polu spisowym spisujemy wszystkie składniki bilansowe niezależnie od ich rodzajów (towary, środki trwałe , obce środki itd.)

Zasada podwójnego sprawdzianu (komisyjności ) – pole spisowe liczone jest przez członków komisji inwetaryzacyjnej a następnie przez osobę materialnie odpowiedzialną. Może być też dodatkowo sprawdzane przez inne osoby weryfikujące spis, aż do uzyskania danych zgodnych – bez żadnych wątpliwości

Zasada fachowości komisji spisowej – polega na dobieraniu do komisji spisowej tylko osób fachowych znających gospodarkę magazynową i asortymentowąSZUKASZ WYKONAWCY Z ZAKRESU USŁUG INWENTARYZACYJNYCH?

Skontaktuj się z ekspertami zarządzania majątkiem.

JUŻ TERAZ!