inwentaryzacja

...encyklopedia każdego przedsiębiorcy

ZESPÓŁ INWENTARYZACYJNY

W skład zespołu spisowego wchodzą minimum dwie osoby przewodniczący i członek.

Spis rozpoczyna przewodniczący zespołu sporządzając protokół rozpoczęcia spisu

Podczas spisu członkowie zespołu wykonują swoją pracę w skupieniu, dyktując głosem spokojnym, tak aby nie zakłócać pracy innym pracownikom w polu spisowym.

Osoby materialnie odpowiedzialne wyjaśniają nazewnictwo i kody asortymentowe

Zakazane jest używanie telefonów komórkowych i rozmów z osobami postronnymi w trakcie wykonywania czynności spisowych.

Opis przedmiotu, jego cechy, kody, określane są w liczbie pojedynczej, prostym i zwięzłym zapisem a w przypadku stosowania arkuszy ręcznych czytelnym drukowanym pismem.

Stosowane jednostki miar muszą być wyraźnie określone i uzgodnione przed rozpoczęciem spisu.

Pole spisowe winno być oznakowane lub wskazane (nazwa pomieszczenia) oraz zawężone do możliwie najmniejszego obszaru (pomieszczenie, regał, gniazdo paletowe, półka) i tak oznakowane, aby w każdej chwili można było dokonać weryfikacji i cząstkowego sprawdzenia obszaru.

Spis należy wykonać w polu spisowym stosując zasadę zliczania od lewej do prawej strony.

Po zakończeniu czynności spisowych należy podpisać arkusze spisowe przez wszystkich członków i osoby materialnie odpowiedzialne, wskazać ostatnią wpisaną pozycję, sporządzić protokół zakończenia.

Ze spisu z natury przewodniczący zespołu spisowego sporządza sprawozdanie opisując problemy powstałe podczas spisu, uwagi co do zabezpieczenia mienia i gospodarności oraz wskazując jakie arkusze zostały zużyte a jakie niewykorzystane.

Sprawozdanie wraz z oryginałem arkuszy spisu z natury przewodniczący zespołu spisowego przekazuje do PKI w wyznaczonym w harmonogramie terminie.

Podczas prac zespołu spisowego członkowie KI dokonują wyrywkowej kontroli pól spisowych. Z przebiegu takiej kontroli zostaje wykonany protokół.

Rozliczenie – dokumentacja ze spisu stanowi podstawę porównania wyników inwentaryzacji z zapisami księgowymi, wykazania powstałych nadwyżek i niedoborów oraz określenia przyczyny ich powstania.

Sprawozdanie z przebiegu inwentaryzacji zawiera wnioski i decyzje PKI co do sposobu rozliczenia różnic inwentaryzacyjnych ( nadwyżki i niedobory) i jest podstawą do rozliczenia w księgach tego roku obrotowego, na który przypadał termin inwentaryzacji.

Udział biegłego rewidenta w inwentaryzacji dotyczy przedsiębiorstw, które mają obowiązek poddać sprawozdanie finansowe badaniu, Wynika z przepisów ustawy o rachunkowości.

Techniki komputerowe skracają maksymalnie czas wykonywanej inwentaryzacji i przestają być uciążliwe dla firm i ich Klientów.SZUKASZ WYKONAWCY Z ZAKRESU USŁUG INWENTARYZACYJNYCH?

Skontaktuj się z ekspertami zarządzania majątkiem.

JUŻ TERAZ!