inwentaryzacja

...encyklopedia każdego przedsiębiorcy

MIĘDZYNARODOWE STANDARDY RACHUNKOWOŚCI

Podstawowe różnice MSR 16 w stosunku do polskich (UoR) uregulowań rachunkowości znajdujemy w obszarze zagadnień dotyczących zakresu ich przedmiotu zastosowania, zasad uznawania rzeczowych aktywów trwałych, wyceny rzeczowych aktywów trwałych, zasad amortyzacji wartości składników rzeczowego majątku trwałego oraz zakresu ujawniania informacji.

Podobieństwa MSR 16 w stosunku do polskiej ustawy o rachunkowości dotyczą zasad wyceny początkowej. tj. ceny nabycia i kosztu wytworzenia, zasad podwyższania wyceny początkowej o koszty ulepszenia, określania czasu i metod amortyzacji oraz rodzajów metod amortyzacji.

Różnice MSR 16 w stosunku do UoR dotyczące zakresu przedmiotowego

MSR 16 UoR

Rzeczowy majątek trwały obejmuje środki trwałe, które:

  1. są utrzymywane przez jednostkę w celu ich wykorzystania w procesie produkcyjnym, w dostawach towarów, w toku świadczenia usług, w celu oddania do używania innym podmiotom na podstawie umowy najmu lub w celach administracyjnych,
  2. zgodnie z oczekiwaniami będą wykorzystywane przez czas dłuższy niż jeden okres.

Standard nie dotyczy:

  • rzeczowych aktywów trwałych zaklasyfikowanych jako przeznaczone do sprzedaży (zgodnie z MSSF 5 "Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży")

Rzeczowy majątek trwały obejmuje: środki trwałe, środki trwałe w budowie oraz zaliczki na środki w budowie. 

Przez środki trwałe rozumie się (z wyłączeniem inwestycji) rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na własne potrzeby jednostki.

W szczególności zalicza się tu:

  • nieruchomości,
  • maszyny, urządzenia, środki transportu i inne rzeczy,
  • ulepszenia w obcych środkach trwałych,
  • inwentarz żywy.

Środki trwałe w budowie są to zaliczane do aktywów trwałych środki trwałe w okresie

Generalnie należy stwierdzić, że definicja rzeczowych aktywów trwałych w MSR 16 ma charakter bardziej ogólny niż przyjęty w polskiej ustawie o rachunkowości. Jednak różnice zakresu przedmiotowego obydwu regulacji nie są tak istotne. W obydwu regulacjach przewidywany okres użytkowania rzeczowych aktywów trwałych musi przekraczać jeden okres (rok).

Różnice przejawiają się w cechach postaci rzeczowej przedmiotowych aktywów. MSR nie zawiera pojęcia środków trwałych w budowie, które w UoR rozumiane są jako rzeczowe aktywa trwałe w okresie ich budowy, montażu lub ulepszenia. Ustawa w odróżnieniu od MSR wymienia składniki zaliczane w szczególności do środków trwałych, w tym specyficzne dla polskiego systemu prawnego prawo wieczystego użytkowania gruntu, a także prawo własnościowe do lokalu mieszkalnego i spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego.

Ponieważ MSR nie precyzuje szczegółowo struktury rzeczowych aktywów trwałych, ani nie określa co stanowi ich najmniejszą jednostkę, dlatego też kwalifikowanie składników majątkowych do rzeczowego majątku trwałego oraz wydzielanie odrębnych pozycji tego majątku pozostawia do uznania poszczególnym podmiotom gospodarczym.SZUKASZ WYKONAWCY Z ZAKRESU USŁUG INWENTARYZACYJNYCH?

Skontaktuj się z ekspertami zarządzania majątkiem.

JUŻ TERAZ!