inwentaryzacja

...encyklopedia każdego przedsiębiorcy

PODZIAŁ I METODY INWENTARYZACJI

Inwentaryzacja podzielona jest na typy takie jak inwentaryzacja pełna i inwentaryzacja wyrywkowa w zależności od potrzeb przedsiębiorstwa.

Inwentaryzacje można podzielić wg różnych kryteriów:

Wg zakresu:

  • Inwentaryzacja pełna  - obejmuje wszystkie składniki  majątkowe
  • Inwentaryzacja wyrywkowa – obejmuje wybrane składniki majątkowe

Powtarzalność:

  • Inwentaryzacja cykliczna – powtarza się w z góry określonych odstępach czasowych
  • Inwentaryzacja doraźna – przeprowadzana w razie potrzeby, np. zmiany osoby odpowiedzialnej materialnie, wystąpienie zdarzenia losowego, powstanie lub postawienie w stan upadłości
Tryb przeprowadzania:
  • Inwentaryzacja okresowa – przeprowadzana w wyznaczonym wcześniej terminie;
  • Inwentaryzacja ciągła – przeprowadzana według planu w okresie stałym;

Metody inwentaryzacji

  • Spis z natury – metoda podstawowa i najważniejsza. Najczęściej stosowana w celu ustalenia faktycznego stanu składników majątkowych przedsiębiorstwa. Dotyczy tylko składników mierzalnych i policzalnych - jest dowodowo niepodważalna. Dotyczy składników majątkowych własnych oraz obcych znajdujących się na terenie inwentaryzowanej jednostki.
  • Pośrednia uproszczona – metoda polegająca na spisywaniu składników majątkowych w przybliżeniu, kiedy nie można przeprowadzić spisu z natury z powodu np. braku dostępu lub niewykonalności pomiaru technicznego. Metoda ta dokonywana jest poprzez obmiar, szacunek, próbę reprezentatywną, ocenę ekspertów, porównanie do podobnych składników.
  • Potwierdzenia  sald – dwustronne potwierdzenie stanów księgowych aktywów i pasywów pomiędzy kontrahentami, wierzycielami, dłużnikami dla należności w formie pisemnej.
  • Weryfikacji – metoda polegająca na porównywaniu stanów księgowych w księgach rachunkowych lub inwentarzowych z danymi w dokumentach  źródłowych lub wtórnych, rejestrach, kontrolkach, kartotekach operacyjnych.


SZUKASZ WYKONAWCY Z ZAKRESU USŁUG INWENTARYZACYJNYCH?

Skontaktuj się z ekspertami zarządzania majątkiem.

JUŻ TERAZ!